Huszárlaktanyában Homoródfürdőn
09.09.09
Az Udvarhelyi Híradó cikke - megjelent 2009 február 3.-án.

Nemrég akadémiára gyűltek össze a homoródfürdői Sopárkút Panzióba a környék hagyo­mányőrző huszárjai. Közel nyolcvanan hallgatták végig a történelmi előadásokat, beszélgettek lótartásról, lóval való bánásmódról, tervezgették az idei huszár-programokat. Mi a szerepe ma a huszárságnak? – kérdeztük többek közt Miholcsa József huszárőrnagytól, akinek jelentős szerepe volt a mozgalom erdélyi elterjedésében.
Huszárakadémia– A huszárság szerepe ma, a globalizáció korában, amikor mindenkit vásárlóvá akarnak tenni, az emberi méltóság megtartása, a székely és ma­gyar ember önállóságának és tartásának a figyelemkeltő szerepe. Amikor már katona­ság sincs, puhulnak el az em­be­rek, amikor beolvasztják a történelmünket, a múltunkat, az amerikanizálódás ellen is egy vészfék vagy felkiáltójel. A nemzeti öntudat, a nemzeti tartás, magyarság és múltunk tisztelete. A törté­nelem közelhozása a fiatalok­hoz is, nem könyvek, hanem bemutatás, megjelenítés által, ünnepsé­ge­ken való részvétellel. Úgy ér­zem, mintha a csapattal mi lennénk a felügyelők vagy a védő karja ennek a porló sziklának – hangsúlyozza a huszár­őr­nagy. – Pa­rász­ka Gé­zá­val álltunk össze ketten, mint régi fogathajtók és bírák, mert an­nak idején, amikor meg volt tiltva a táncházta­lál­kozó, kórustalálkozó, a mozgalmat a fogathajtás jelképez­te. Ha a foga­to­sok megjelentek – a ma­gyar ember lószerető lé­vén –, az akkora ünnepséget jelentett, hogy pél­dául Csíkdánfalván öt­ezer ember után már a mi­lícia nem engedte a többieket bemenni. Most, gondolom, hogy ezt a szerepet vette át a huszárság. Már két évvel ezelőtt megfogalmaztuk, hogy mozgalommá vált ez a katonai hagyományőrzés. Sőt tavaly, az első akadémiánkon jelen lévő ma­gyarországi huszárok azt mondták, hogy az ottani ha­gyományőrzőket is mi fogjuk megmenteni ezzel a nagy né­pességgel – tudjuk meg Mi­holcsa Józseftől. J­e­len­leg Gyer­gyóban, Csíkban, Ud­var­he­lyen, Szentegyházán, Ká­pol­nás­faluban vannak csapatok. Marosszéken Sárpatak, Szo­vá­ta, Marosvásárhely, Tor­boszló kapcsolódott be a mozgalomba, és most indul két csapat Háromszéken: Uzonban és Gi­dó­falván.

A gyakorlati képzés csapatokon belül történik. A gyergyói huszároknak van egy bemutatójuk, ahol csatajeleneteket játszanak, emellett Miholcsa József egy karuszelt dolgozott ki, amit minden csapatnak szétosztott. Jármó­do­kat is lehet gyakorolni, és ha minden csapat begyakorolja ugyanazt, együtt is bemutat­hatják a látványos programot.
Évente egyszer szerveznek huszárakadémiát, tavalyelőtt, még a csíki huszárcsapat megalakulását megelőzően, Szőcs Elek felajánlotta erre a célra panzióját, és idén is ő vállalta a házigazda szerepet. „Visszamegyünk kicsit a történelemben, hogy lelkileg feltöltődjünk, és ezt a nem olcsó mulatságot tovább is tudjuk vinni. Áldozatot jelent a lótartás, időt a képzés is, másrészt a katonaság, a hu­szár­ság szolgálat. A nemzetet vagy nemzetiséget szolgáljuk ezáltal... Ezek olyan csodá­latos érzések, amit ha valaki megkóstolt, nem tud nélküle élni” – magyarázza lelkesen az őrnagy. A további programról is beszélgettünk. Kiderült, most történnek az egyezte­té­sek két nagyobb túráról: Ma­ros­vásárhelytől Szamosúj­vá­rig, onnan Szatmárig, és egy má­sik túra lenne a Szé­kely­földön, hogy beleessen a somlyói búcsú is. Lovas szempontból a legnagyobbnak szá­mít a szentegyházi őszi hadjárat, de a csíki csapat is ké­szül egy tavaszi hadjáratot összehozni.

Izsák-Székely Judit írása.