Ünnep a huszárok háza táján
09.09.09
Az Udvarhelyi Híradó cikke - megjelent 2008 június 9.-én.

A IV. Huszárnapokon öt huszárt avattak a Hagyo­mányőrző Székely Huszárezred Egyesület tagjai vasárnap a Márton Áron téren, majd megko­szorúzták Bem tábornok szobrát az Emlékezés Parkjában. Díszfelvonulás után törzshelyükön, a szombatfalvi népház udvarán, ahol kiköthetik lovukat is, legénységi huszáravatót tartottak.
Huszáravatás
A székelyudvarhelyi, maros­sárpataki, valamint szentegyházi bajtársak huszárköszöntéssel érkeztek a Szent Miklós-hegyi plébániatemplomba. Az ünnepi szentmise után vidám toborzóval szólították a Pat­kó­ba vendégeiket a halványabb kék egyenruhás társaik ava­tó­já­ra. Sajgó Balázs segédlelkész a hagyományos keresztény ér­té­kek őrzésére kért áldást. Kolumbán Imola, az egye­sület elnöke megköszönte a j­ó­részt családi önerőből és támogatók segítségével elkészített díszviseletet, emléklapos dísz­ok­levelet ajándékozva se­gí­tő­ik­nek. Dakó Tibor egyesületi titkártól hallottunk az éven­kénti hazai és Kárpát-medencei rendezvényekről, amelye­ken városunk huszárjelenlétét biztosítják, közte az őszi és tavaszi hadjáraton, határke­rü­lésen, a csíksomlyói búcsún, tes­tvérkapcsolati jeles na­po­kon, és házigazdái az agyagfalvi megemlékezés huszárfogadásának is. Idén a Tradition Egyesülettel gyermekrajzpályázatot hir­det­tek Hogyan él a mai gyermek képzeletében a huszár? címmel. 150 alkotás készült, me­lyeket a helyszínen láthattunk. A legszebb három alko­tás ké­szítőjét nagyméretű mézes­kalács huszárral jutalmazták, a két óvodáskorú kü­lön­díjban részesült. És a pá­lyázók mind, a gyönyörű hintón, amelyet két nemes ló hú­zott, sétálhattak egy díszkört a város fő­terén. Az ajándékba kapott házi­kenyeret hímes terítőn kézről kézre adva, éreztették meg a huszártestvérek, hogy „egy kenyeret” esznek. A „huszármeglepetést” Györ­fy Árpád huszárőrnagy jelentette be. A kardlap vállhoz érintésével Dakó Tibor és Szász Dénes közhuszárt őr­mes­teri rangba emelte – utóbbit előléptette lovassági zász­lóssá. Az eskü szövege szó­hűen 1848–49-ből való, amelyben fogadják, hogy enge­del­mesen, „életükkel és vérükkel” védelmezik a közjót, és a zász­ló őrzésében minden huszár saját becsületét látja. A le­gény­ségi huszáravatóról any­nyit elárulhatunk, hogy az ifjú huszárok lovuk hátán hasalva viselik el, hogy az öreg huszá­rok elnáspángolják őket.

Molnár Melinda írása.